Avaa kuva uuteen välilehteen klikkaamalla kuvaa.

Kohde 18: Takasenkatu 51

Korttelin 562 tontti luovutetaan vain yhtenä kokonaisuutena (24 769 m²) . K-12 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kaava-alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Kaava-alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuu vaaraa tai selvää riskiä pohjavedelle. Korttelialueilla, jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojeluun. Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Öljysäiliöt on suojattava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Tiealueet ja niiden vierialueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla siten, että pohjaveden likaantuminen estetään .Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta. Korttelialueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota olemassa olevan puuston säilyttämiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikoitukseen ja kulkuteinä on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava. K-korttelialueella voidaan jokaiselle tontille rakentaa yksi kiinteistöjen hoidon kannalta välttämätön asunto. Asunnosta on oltava välitön yhteys sen yksiomaisessa käytössä olevan rakennuspaikan osaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1 m² jokaista huoneistoalan 1 m² kohden, kuitenkin vähintään 40 m².Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle rajasta. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden perusteella. Valtuuston hyväksymän taksan mukaan on vesiliittymismaksu 4,62€/ k-ala m² ja jätevesiliittymismaksu 5,96 €/k-ala m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,90 €/tontti m².